ព័ត៌មាន

ប្រជុំកំពូលផលិតផលទាំង 10 នៅឆ្នាំ 2013

 

ពិសេសៗ Touch Fingerprint Security ID នៅលើ iPhone 5S, Chromecast Google, Google Glass glasses សុទ្ធតែជាប្រភេទល្បីល្បាញសម្រាប់ឆ្នាំ 2013.

ជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរាបរយលានបានបង្ហាញជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ 2013 ។ ដូច្នេះមាន ម៉ូដែល កំពុលៗចំនួនដប់ប្រភេទដែលគេចាត់ទុកថាជាការរចនាពិសេផ្តាច់គេ សូមពិនិត្យមើលរូបភាព៖

 

Touch ID on iPhone 5S

image

Google Chromecast

 image