ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Google ចេញប្រកួតជាមួយ ក្រុមហ៊ុន​ Apple

Apple ជាក្រុមហ៊ុនដែលបនាបញ្ចេញស្មាតហ្វូនពិសេសៗចំនួនប្រាំមួយចុងក្រោយគេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន  បានបង្ហាញម៉ូដែលដាក់ដំណើរប្រព័ន្ធ ដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក ។

 

 image

 

អង្គប្រត្តិបត្តិការ Android និង  iOS  សព្វថ្ងៃនេះសុទ្ធតែល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោក ដែលអង្គប្រត្តិបត្តិការ  iOS សម្រាប់ដំណើរការឲ្យផលិតផលរបស់ Apple ហើយ Android សម្រាប់ Google, Sams ung, HTC, Motorola …ជាដើម ។

 

 image

 

ការចាប់ផ្តើមប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ 2007 គឺនៅពេលក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញ iPhone និង  iPhone OS ហៅថា ​OS ដំបូងបំផុត ។

 

 image

 

ក្នុងឆ្នាំ  2007 ក្រុមហ៊ុន  Google ក៏បានបង្ហាញម៉ូដែលថ្មីដែលដាក់ដំណើរការអង្គដំណើរការ Android – ប៉ុន្តែពីសព្វថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ ។

imageimageimageimageimageimageimage

 

 

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net