ក្រុមហ៊ុន HTC នឹងបង្ហាញ Smart Meter នៅក្នុងឆ្នាំនេះ

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងគណនី និងប្រធានក្រុមហ៊ុន HTC (លោក Cher Wang) បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន HTC នឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញ Smart Meter ស៊េរីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃ Christmas ឆ្នាំក្រោយនេះ ។

 image

យើងបានដឹងរួចមកហើយថា SmartWatch របស់ក្រុមហ៊ុន​ HTC ជំនាន់ទីពីរនេះ នឹងអាចក្លាយទៅជាដៃគួប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង iWatch របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាក់ជាមិនខាន ។

ប្រភពៈ HTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *