ព័ត៌មាន

ឧបករណ៍ដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ទទួលបានការលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំង

យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ Good Technology Report បានឲ្យដឹងថា iPhone និង iPad បានដណើ្តមបានទីផ្សារចំនួន 54% ចំនែកឯទីផ្សាររបស់ Android វិញគឺទទួលបានតែ 26% តែប៉ុណ្ណោះ ។

 image

លើសពីនេះទៀត នៅក្នុងត្រីមាសទីបួនកាលពីឆ្នាំ 2013 នោះចំនួនអ្នកប្រើ iOS បានកើនឡើងដល់យ៉ាងគំហុករបស់ទីផ្សារ iPhone និង iPad ជំនាន់ថ្មីដែលទីផ្សាររបស់ Android មិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបានទេ ។

 image

យ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ របស់ Fiberlink បានរាយការណ៍ថា Samsung ក៏បានលក់ដាច់បានចំនួន 56% ផងដែរសម្រាប់នៅកូរ៉េខាងត្បូង ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net