ព័ត៌មាន

Facebook ចំនាយលុយ 16 ពាន់លានដុល្លារទិញកម្មវិធី WhatsApp

នាពេលថ្មីៗនេះ លោក Mark Zuckerberg បានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលប្រើប្រាស់នូវតិចណូឡូជីថ្មីមួយទៀតដែលប្រើប្រាស់ទៅលើការផ្ញើរសារដោយមិនគិតថ្លៃនៅលើ WhatsApp ។ ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយពេលនេះ Facebook បានចំនាយលុយចំនួន 16 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញ WhatsApp និងចំនាយលុយចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារទៀតដើម្បីបើកប្រាក់ខែទៅឲ្យបុគ្គលិក WhatsApp សម្រាប់បួនឆ្នាំចុងក្រោយទៀត ។

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា WhatsApp មានសមាជិកប្រហែលជា 450 លាននាក់និងមានអ្នកចូលប្រើប្រាស់ថ្មីផ្សេងទៀតប្រហែលជា 1 លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ចំនែកការផ្ញើរសារទៅវិញទៅមកក្នុងមួយថ្ងៃគឺប្រហែលជា 540 លានសារ  ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net