ព័ត៌មាន

Android គ្រោងនឹងចេញ Version ជំនាន់ថ្មីដែលមានភាពទាក់ទាញ

តើអ្នកកំពុងតែរង់ចាំនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ថ្មីដូចជា Android 4.5 ឬ Android 5.0 មែនដែរឬទេ? នាពេលថ្មីៗនេះ មានពត៌មានបានបង្ហាញថា icons របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជំនាន់ថ្មីនេះមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹង Google Platform ដែរនោះបើយោងទៅតាម Android Police ។

image

អ្នកខ្លះយល់ឃើញថា ការ Update នេះគឺស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7 ហើយអ្នកខ្លះទៀតថា វាស្រដៀងទៅនឹង Google OS ឬ Moonshine ។ យ៉ាងណាមិញបើយើងពិនិត្យមើលរូបភាពនេះនោះវាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ តែយើងមិនទាន់ដឹងថា តើ Google ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលណានោះទេ ?

ប្រភព៖ TechRadar