ព័ត៌មាន

Ananymous Cambodia គម្រាមសារជាថ្មីទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល

នៅប្រមាណជា ២ ម៉ោងមុននេះ ក្រុម Ananymous បានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាបើគ្នានដំណោះស្រាយជាមួយនឹង សមាជិក Anonymous បានត្រឹមត្រូវទេពួកយើងនឹងធ្វើការ Hack ចូល System របស់ ក្រសួងនានាទាំងអស់ នឹង ក្រុមហ៊ុន Internet នានា មួយចំនួន នឹង បណ្ណាធនាគារទាំងអស់រួចបំផ្លាញទន្ន័យទាំងអស់យើងត្រូវការភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងមកវិញ ពីមុនមកពួកយើងក៍ធ្លាប់បានបឹទ Internet របស់ក្រុមហ៊ុន Online រួចមកហើយដែលត្រូវចង់ចាំទុកជានិច្ច

ពួកយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសមានលទ្វិប្រជាធិតិយ្យ
ពួកយើងធ្វើដើម្បីប្រជាជនទូទាំងពីភពលោកទាំងអស់

We Hack For People
We Hack For Together
We Hack For Everything They Want

ពួកពុករលួយខ្លាចយើង
ពួកស្មោះត្រង់គាំទ្រយើង
ពួកអ្នកតស៊ូចូលរួមជាមួយយើង
ពួកយើងមិនអភ័យទោស
ពួកយើងមិនបំភ្លេចចោល
អ្នកគួរតែរំពឹងនូវការមកដល់របស់ពួកយើង

The Corrupt fear us.
The Honest support us.
The Heroic join us.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.

imageimage

Facebook : Anonymous Cambodia
Twitter : @CambodiaAnon