ព័ត៌មាន

មានVideoបង្ហាញពីBethesda BattleCry Game

 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Bethesda បានប្រកាសពីការបង្កើតហ្គេមថ្មីមួយឈ្មោះ Bethesda BattleCryដែលត្រូវាបានបង្កើតឡើងដោយ BattleCry Studios និងយកទម្រង់ ពី 32 player online team action game ។

លោក Bethesda បាននិយាយថាហ្គេមនេះបានបញ្ចូល រួមគ្នាជាមូយនិង“visceral brutality, striking art direction and competitive multiplayer”។

image

Bethesda BettleCry និងដាក់អោយលេងដោយសេរីហើយហ្គេមនេះនិងដាក់បង្ហាញនៅ សន្និសិទ E3 games conferenceនៅខែក្រោយខាងមុខនេះ។ដើម្បីមើវីដេអូអំពីសកម្មភាពបន្ថែម

ប្រភពពី: Joystiq