A L T R O Z   N E W S

មាន​គំរូ​បង្ហាញ​ពីSamsung Galaxy Mega 2

កាលពីពេល​កន្លងទៅ​មាន​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​បាន​និយាយ​ពី​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ម៉ូ​ដែល  Samsung Galaxy Mega...

Samsung Galaxy Ace 4បានដាក់​បង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ

ជាមួយនិង​ការប្រកាស់​ពី​ម៉ូ​ដែល  Samsung Galaxy Core...

លក្ខណៈ​ថ្មី​ជាមួយនិងBlackBerry Passport

ថ្មីៗនេះ​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ម៉ូ​ដែល​BlackBerry Passport គឺ​ត្រូវ​បានដាក់​បង្ហាញ​ដោយ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​BlackBerry  គឺ​លោក ...

Samsung Galaxy Core 2ត្រូ​វ​បានប្រកាស់

ពេលថ្មីៗនេះដែរ​ក្រុមហ៊ុន​Samsungបានដាក់​បន្ថែម Android smartphoneថ្មី​មួយទៀត​ទៅក្នុង​ជំនាន់​នៃ​Galaxy ដែលមាន​ឈ្មោះថា​Samsung...

Samsung Galaxy S5 Mini ប្រហែលជា​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ខែក្រោយ(ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម)

  កាលពី​កន្លងទៅ​មាន​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​បាន​និយាយតៗគ្នា​ពី​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ម៉ូ​ដែល  Samsung Galaxy S5...

Samsung Galaxy Core Mini 4Gបានប្រកាស់​ដាក់លក់​ក្នុងប្រទេស​ចិន

ថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន​Samsungបានប្រកាស់​បង្ហាញ​នូវ​ផលិតផល​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​Androidថ្មី​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ដែល​ម៉ូ​ដែល​នេះ​មាន​ឈ្មោះថា​Samsung Galaxy Core Mini...