ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 166 FOR AUGUST 2014

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 166 FOR AUGUST 2014 FREE DOWNLOAD

– ហ្គេមពេញនិយមសម្រាប់ iPhone

– តើមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8?

– បទពិសោធន៍រិតតែអស្ចារ្យ Samsung HU 9000

– ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូរស័ព្ទ HTC One E8/ Ascend G6/ Galaxy Tab S 8.4

image