ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 (WiFi) ភ្ជាប់ TWRP ជាផ្លូវការ

ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូប ត្រូវពិចារណាលើផលិតផលដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាកដថាវាសមស្របនឹងតម្រូវការខ្លួន។ ជាការពិត Samsung Galaxy Tab Pro 12.2​គឺជាផលិតផលមួយដែលបានភ្ជាប់បណ្តាញ TWRP(WiFi)  ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung។

ជាការពិតដែល ប្រព័ន្ធបណ្តាញ TWRP មានភាពល្បីល្បាញ និងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយវាបានបង្កើតទំរង់កម្មវិធីទាំងអស់របស់ Android ឱ្យមាន រូបរាង ទំហំសមស្រប។

image

អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីទាញយកឯកសារចាស់ ZIP ណាមួយទៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ ក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំង  ROMs  ដែលត្រូវបានគេបានសន្មត់ថាបង្កើតសម្រាប់ឧប​ករណ៍របស់អ្នក។ TWRP(WiFi)  មានគោលបំណង់ Update ឱ្យបានញឹកញាប់ហើយវាតែងតែមានដំណើរការល្អទាំងស្រុង។

ឧបករណ៍របស់ Samsung មានការប្រែប្រួលលើ Hardware មួយចំនួនបន្ទាប់ពីដំឡើង TWRP។ អ្នកអាចធ្វើការ ZIP Flash  ប្រើរូបភាព  ADB ឬ Odin និង Grab ឯកសារត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ពី Link នេះ [TWRP]។ ប៉ុន្តែត្រូវអ្នកត្រូវដឹងថា WiFi Version នេះប្រើបានតែជាមួយឧបករណ៍ Tablet ប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភពៈ Samsung