ព័ត៌មាន

TickTick ក្នុង Android Wear ជំនួយការបន្ទាប់ពីស្មាតទូរស៍ព្ទ

TickTick កម្មវិធីថ្មីរបស់ Android Wear អាចជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់យកទូរស័ព្ទចេញពីរហោប៉ៅរបស់ខ្លួននោះទេ។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីមុខងារពិសេសរបស់ Android Wear៖

–         បង្ហាញកាលវិភាគការងារប្រចាំថ្ងៃ និងបញ្ចាក់ពី Mark Done

–         បង្កើតសកម្មភាពដោយគ្រាន់តែនិយាយថា “Ok Google”ចាំកត់ត្រា

–         ប្តូរកាលបរិច្ឆេទនៃសកម្មភាព

–         បំពេញ Checklist ដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលការងារបានតែម្តង

–         អាច Sync សកម្មភាពលើ TickTick Android phone

TickTick កម្មវិធីថ្មី លើ TickTick ក្នុង  Android Wear នឹងមិនបណ្តាលឱ្យអ្នកភ្លេចកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនោះទេ។

imageimageimageimage

ប្រភពៈ Android Wear