​ កម្មវិធី Chrome Beta បាន Update ជាថ្មីកាន់តែស្រួលប្រើ

កាលពីខែកក្កដា​ កម្មវិធី Chrome Beta បាន Update ផ្ទៃបង្ហាញម្តងរួចមកហើយ ដោយក្រុមហ៊ុន Google ។ ក្រុមហ៊ុន Google ក៏បាន Refresh កម្មវិធីមួយចំនួន(កម្មវិធី Google Map លើ Web)។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាច្រើនបានទន្ទឹងមើលពីការ Update ថ្មី ដើម្បីបានយកមកប្រើជាមួយឧបករណ៍របស់ខ្លួន។

កម្មវិធី Chrome Beta ចុងក្រោយនេះបាន Update ទៅជា Version 37.0.2062.117 ត្រង់របាបង្ហាញ និងរបាបើកផងដែរ។

imageimage

                                                         មុនពេល Update                                                                              ក្រោយពេល Update

 

ផ្ទៃបង្ហាញក៏ត្រូវបានចែក និងរៀបចំឱ្យមានរបៀបជាងមុន។ បើអ្នកប្រើកម្មវិធី Chrome Beta មិនទាន់មានរបាបង្ហាញទេនោះ អ្នកអាចវាយត្រង់ Widget ដើម្បីចាប់ផ្តើមUpdate កម្មវិធីរបស់អ្នក។

ប្រភព៖ Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *