ព័ត៌មាន

កម្មវិធី Sky Sports News HQ​ ប្រើបានគ្រប់ឧបករណ៍

Premier League បានដាក់ថ្ងៃបង្ហាញចុងបញ្ចប់លើកម្មវិធីបាល់ទាត់លើ Football Fan​ ជាមួយនឹងពត៌មានកីឡាលើ NOW TV Box កាន់តែងាយស្រួល។

ឥឡូវនេះកម្មវិធី Sky Sports News HQ​ មានដំណើរការលើឧបករណ៍របស់អ្នកហើយ និងអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើ Sports Pass ដើម្បីប្រើកម្មវិធីនេះទេ អ្នកគ្រាន់តែប្រើ Sky Pass មួយចំនួនប៉ុណ្នោះ អ្នកអាចប្រើបានទាំងកម្មវិធីរឿង កីឡា និងកម្មវិធីកំសាន្តមួយចំនួនទេ។

image

បើអ្នកមានកម្មវិធី Sky Sports Day Pass ឬ  Sky Sports Week Pass  អ្នកអាចមើល Sports News HQ ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

ប្រភព៖ Tech