ព័ត៌មាន

វិធីសាស្ត្រក្នុងការ Uninstall App នៅលើ Android Device

 image

នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android វាមានកម្មវិធីជាច្រើនដែល Free ហើយលោកអ្នកតែងតែតម្លើងវា ពេលខ្លះអ្នកគួរតែលុបវាចោលដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកដើរលឿនជាងមុន។

វាមានភាពងាយស្រួលណាស់ក្នុងការលុបកម្មវិធីណាមួយចេញពីស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នកដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី App Drawer/App Tray បាន។

 image

ចុចនៅលើកម្មវិធីដែលលោកអ្នកចង់ Uninstall ។

 image

ចាប់ទាញកម្មវិធីនេះទម្លាក់នៅក្នុងធុងសំរាមនៅលើ Main Screen ។

 image

ចុច OK ដើម្បីលុបវា។

 image

ការលុបកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់ Application Manager

ចុច Setting

 image

ចុចលើ Apps

 image

ចុចលើកម្មវិធីដែលលោកអ្នកចង់លុបចោល

 image

ចុចនៅលើ Uninstall Button

 image

ចុច OK ដើម្បីលុប

 image

ពេលនេះកម្មវិធីត្រូវបាន Uninstall ពីស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នក

image