ព័ត៌មាន

ម៉ូដែលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony អាចកម្មង់បានហើយ

 អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងពត៌មានខ្លៈៗហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដែលទើបតែបង្ហាញ។ ម៉ូដែល Xperia Z3 និងម៉ូដែល Z3 Compact ជាម៉ូដែលថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Sony បានខិតខំបំពាក់បំប៉នប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មី។ ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Sony បានដាក់ម៉ូដែល Xperia Z3 និងម៉ូដែល  Z3 Compactលើវ៉ិបសាយដើម្បីឱ្យអ្នកកម្មង់។

សូម្បីតែលើវ៉ិបសាយ Amazon និង  Carphone Warehouse ក៏បាននិយាយពីការទិញម៉ូដែលថ្មីទាំងពីរនេះដែ។

ម៉ូដែល Xperia Z3 នឹងផ្តល់ស៊ីមកាតដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុន Sony ។ សម្រាប់ពណ៌របស់វា មានពណ៌ចំរុៈដូចជាពណ៌ខ្មៅ ពណ៌ស ពណ៌ប្រាក់ និង Z3 Compact មានពណ៌ខ្មៅ ពណ៌ស ពណ៌បៃតង និងពណ៌ទឹកក្រូច។

image

ប្រភព​៖ Sony