ព័ត៌មាន

Xiaomi Mi4 ទើបមកដល់ថ្មី

Code

:

Xiaomi Mi4

Model

:

Xiaomi Mi4

RAM

:

16GB

SIM

:

1

Warranty

:

No

Color

:

Silver

Price

:

$459

image

ប្រភព៖ Nika