ព័ត៌មាន

Sony Xperia Z2 មួយទឹក

Code

:

Sony Xperia Z2

Model

:

Sony Xperia Z2

RAM

:

 

SIM

:

0

Warranty

:

 

Color

:

 

Price

:

480$ (99%)

image

ប្រភព៖ Nika