ព័ត៌មាន

iPhone 5S 32GB មួយទឹក

Code

:

iPhone 5S 32GB

Model

:

iPhone 5S 32GB

RAM

:

 

SIM

:

0

Warranty

:

 

Color

:

 

Price

:

550$

image

ប្រភព៖Nika