ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ Fire Phone បំបាត់ចំណូលក្រុមហ៊ុន Amazon យ៉ាងសំណំ

ទូរស័ព្ទ Fire Phone ជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន Amazon បាត់បង់ទីផ្សារយ៉ាងសន្ធឹក។

ក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់ទន់ជាង 83 រយលានដុល្លារដើម្បីផលិតទូរស័ព្ទនេះ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផលិតបានរួចហើយក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសដាក់លក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែជាអកុសលការលក់ទទួលបានផលមិនល្អ។

 

image

ក្រោយពីបានដាក់លក់ទូរស័ព្ទនេះបានចំនួនពីរខែ ក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសបញ្ចុៈតម្លៃរហូតដល់ទៅ 99 សេនក្នុងមួយគ្រឿងនៅពេលមានអ្នកទំនាក់ទំនងទិញថ្មី។

ក្រុមហ៊ុន Amazon បានផ្តល់ជូនការដោះសោរកូដដោយមិនចាំបាច់ចុៈឈ្មោះ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនការលក់ឱ្យបានច្រើន។ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មបែបនេះធ្វើទៅរហូតដល់អស់ស្តុក។

 

image

សរុបមក ការប្រតិបត្តិការលក់លើទីផ្សារបែបនេះមិនបានផ្តល់ផលចំណេញឱ្យក្រុមហ៊ុន Amazon នោះទេ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននេះរងផលប៉ៈពាល់លើចំណូលយ៉ាងខ្លាំង។

 

 

ប្រភព៖ Amazon