ព័ត៌មាន

ហាងទូរស័ព្ទដៃ Nika ប្រកាសបញ្ចុៈតម្លៃថ្ងៃចុងក្រោយ​

ថ្ងៃនេះហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Noka Phone Shop ប្រកាសលក់បញ្ចុៈតម្លៃពិសេសដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Noka Phone Shop បានផ្តោតសំខាន់លើទូរស័ព្ទត្រកូល Samsung គ្រប់ប្រភេទ  និងមានតម្លៃសមរម្យ។

យោងតាមប្រភពបណ្តាញសង្គមរបស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ Nika បានបង្ហាញពីការលក់បញ្ចុៈតម្លៃទូរស័ព្ទសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Halloween Season ។ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលហាងលក់ទូរស័ព្ទនេះប្រកាសថា “បន្តការថែមជូនពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ”។

ម៉ូដែលស្អាតៗដូចក្នុងរូបបង្ហាញមានដូចជា៖ ទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Grand Prime  មានតម្លៃត្រឹមតែ 213 ដុល្លារ   Samsung Galaxy Alpha   មានតម្លៃត្រឹមតែ 519 ដុល្លារ Samsung Galaxy Mega មានតម្លៃ  305 ដុល្លារ និង Samsung Galaxy Grand Neo មានតម្លៃ 169 ដុល្លារ។ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនេះ ក៏មានបន្ថែមជូនជាពិសេសដូចជា៖ប៊ិច ថ្មជំនួយ និង Screen ជាដើម។

image

រាល់ការបន្ថែមជូន និងការបញ្ចុៈតម្លៃមាននៅសាខាទាំងបីរបស់ Nika Phone Shop ៕