វិធីសាស្រ្តក្នុងការបិទ Notifications នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

តើលោកអ្នកមានការធុញទ្រាន់នៅពេលដែលលោត Notifications នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់លោកអ្នកនោះ? តើវាពិតជារំខាន់ណាស់មែនទេ? ពេលនេះ យើងនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការបិទ Notifications នៅក្នុងកម្មវិធីណាដែលលោកអ្នកមិនត្រូវការនោះចោល។

image

ជំហានទី ១៖ ចូលទៅកាន់ Setting icon

 image

ជំហានទី ២៖ចុចលើ Apps

 image

ជំហានទី ៣៖ ចុចនៅលើ Apps ណាមួយដែលអ្នកចង់បាន ឬមិនបាន Notifications

 image

ជំហានទី ៤៖ ចុចដោះធីកនៅក្នុង Show notifications

 image

ជំហានទី ៥៖ ចុច OK

 image

ជំហានទី ៦៖ ពេលនេះ កម្មវិធីនេះនឹងលែងផ្តល់នូវ Notifications ទៀតហើយ

 image

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *