Phone City Magazine

 Breaking News
សេចក្តីជូនដំណឹង : សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធនាៗ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ 010 97 35 45។ ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ 010 97 35 45

ភាពខុសគ្នា រវាង Laravel និង WordPress

January 16
07:05 pm 2019
Like and Share this page:

Laravel គឺជា open source framework មួយ វាជា PHP Web framework វាត្រូវាបាន អភិវឌ្ឍន៏ និង បង្កើតឡើង ដោយ Taylor Otwell វាត្រូវ បាន បញ្ចេញ អោយ ប្រើប្រាស់ជាសាធារណ: នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។ វាត្រូវបានសរសេរឡើង ដោយ PHP 7 ហើយ វា cross-platform operating system ។ វាអភិវឌ្ឍន៏ ឡើងដើម្បី សំរាប់ បង្កើត web applications ដោយ Base លើ Model View Controller Architecture (MVC)

image

Laravel ត្រូវបាន Release ឡើង ភ្ជាប់ជាមួយ Feature សំរាប់ authentication, localization, models, views, sessions, routing និង Feature ផ្សេង ៗទៀត ។ សំរាប់ Feature Command Line Interface ត្រូវបានហៅថា artisan ដែល built-in support of database management system support សំរាប់ handling events រឺ packaging system ដែលហៅថា ជា bundles.

WordPress គឺ open source content management system. វាត្រូវបាន អភិវឌ្ឍន៏ ដោយ WordPress Foundation ។ វាត្រូវបាន សរសេរឡើហដោយ PHP ហើយចាប់ ផ្តើមបញ្ចេញ ប្រើប្រាស់ ដំបូង នៅឆ្នាំ ២០០៣ ។ វា supports operating system Unix-like និង windows ។ វាមាន features ដូចជា plugin architecture នឹង template system. គោលដៅចំបង់ គឺសំរាប់អភិវឌ្ឍន៏ WebSite Management System និង សំរាប់អ្នកសរសេរ Blog

នៅក្នុង WordPress វាមានលក្ខណ: ងាយស្រួល សំរាប់ រៀបចំ Content និង Edit រឺ Update ។ ក្នុង ការ Update គឺមាន Functional ស្រាប់ស្រាប់ សំរាប់ អ្នកប្រើបាស់ ។ មាន Plugins និង Theme ជាច្រើន ដែលអាចមានសិទ្ធ Customize Web Applicaiton និង Content របស់អ្នក ។ WordPress គឺ Free ងាយស្រួល សំរាប់ប្រើ ក្នុង ការ សរសេរ Blogs និង សារពត័មាន ផ្សេងៗ វាអាចប្រើ នៅក្នុង Small organization, Beginner រឺ Enretpeneur ផងដែរ ។

ការប្រៀបធៀប រវាង Laravel និង WordPress (Infographics)

image

ខាងក្រោម គឺជា ភាពខុសគ្នា ទាំង ៦ នៅក្នុង Laravel និង WordPress

ចំនុចខុសគ្នារវាង Laravel នឹង WordPress

Performance ទាំង ២ Laravel និង WordPress គឺបាន recommended សំរាប់ជាជំរើស នៅ Business យើងនិង ពិនិត្យមើល ចំនុចខុសគ្នា នៅ ខាងក្រោម 

  • នៅក្នុង Laravel, Code គឺត្រូវបាន រៀបចំហើយជាស្រេច ហើយនៅពេលមាន កូដ ច្រើន laravel ធ្វើការ reusing code ដើម្បី solves ដោះស្រាយបញ្ហា automatically ។ នៅក្នុ Word Press, content ទាំងអស់ត្រូវការ maintained ដោយ developer ហើយវាទៅតាមនិងដែរ ស្រេចលើ Developer បើវាត្រូវសរសេរ យ៉ាងណា វានិង នៅតែ បែបនិង លុះត្រាមានការ Upated ពី អ្នកបង្កើតទាំងនោះ ។

  • ក្នុង Laravel, framework ទាមទារអោយអ្នក ចេះ សរសេរកូត និង យល់ពី Process របស់ កូត តែនៅក្នុង WordPress គឺមានភាពងាយស្រួលបំផុត ដើម្បី ចាប់ផ្តើមបង្កើត webSite អ្នកមិនចាំបាច់ចេះ សរសេរកូតក៏បានដែរ ។

  • ក្នុង laravel, អ្នកចាច់បាច់ត្រូវ មានជំនាញ និង ព្យាមយាមខ្លាំងសំរាប់ការបង្កើត Project អ្នកនិងរៀនបាន ច្រើន និងដឹង ពី Powerful នៃ WordPress នៅក្នុង WordPress, អ្នកមិនទាមទារអោយចេះច្រើន ទេ គ្រាន់តែយល់ពិ Process តិចតួច អ្នកនិងអាចប្រើប្រាស់បានហើយ ដោយមានជំនួយពីការប្រើប្រាស់ theme យើងអាច សរសេរ BLog Post public បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលឿនបំផុត ។

  • ក្នុង Laravel មាន features ដូចជា authentication ជាច្រើន, authorization, inversion of control….. វាតែងតែមានការ Updated ជាប្រចាំ ក្នុង WordPress, authentication បានអាស្រ័យលើ ជួុយពី Plugin ។

  • Laravel, គ្រប់យ៉ាងទាងអស់ អាច customize បានវាអាចគ្រប់ រាល់ស្ថានការប្រែប្រួល និង ផ្លាស់ប្តូរបាន តាមអ្វីដែលយើងចង់បាន. តែ WordPress content អាច Customize បាន ជាមួយ themes និង premium រឺ free plugins available សំរាប់ WordPress.

  • Laravel, database ប្រើនិង designed បានទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន តែ WP, database គឺ មិនអាចបានទេ វាមាន File និង Date file directory មក ស្រាប់ ។

  • Laravel មិនមាន Community ធំនោះដូច WordPress ទេ តែ WordPress មាន Community ធំ ជាងដើម្បី Support ៕

  • Laravel ជាទូទៅត្រូវបានគេហៅជាជាប្រភេទ framework តែ WordPress ត្រូវបានគេហៅ content management system (CMS) ។

ប្រៀបធៀប Performance រវាង Laravel និង WordPress:

Laravel គឺជា framework ងាយស្រួល និង លឿន. វាជា framework ដែលបង្កើតនិង អភិវឌ្ឍន៏ លឿនបំផុត. Laravel គឺ ជា Framework ដែល Powerful ខ្លាំង ពីព្រោះ ការសរសេរ គឺប្រើ database queries ដែលងាយស្រួល. បើមិនចិងទេ, laravel និង ដើរ Slow. ដូចនេះ វាប្រសើដែលយើងបានដឹពី Laravel Framework ដែលងាយស្រួលសំរាប់ប្រើប្រាស់.

WordPress គឺ slow ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ Plug in ។ រឿងមួយដែលអ្នកត្រូវដឹង គឺបើសិនបើសិនបើយើង ប្រើ Plug in ល្អ ដែលមាន ការសរសេរ Code ល្អ ចឹង WordPress ក៏មាន ដំណើរណាល្អ ទៅតាមនឹងដែរ. ដំណើរការលឿន រឺ យឺត គឺវាអាស្រ័យទៅលើ Plug in ដែលអ្នកបានប្រើ ។ Word Press គឹមានដំលៃថោក ហើយ performance គឺយឺតតែវាអាចប្រើប្រាស់បាន ហើយប្រសើរសំរាប់ small applications រឺ blogs. ប្រសិន WordPress application បាន User ច្រើន វាមានការលំបាកក្នុងការ maintain ហើយ performance របស់វា និង កាន់តែ slow ។

មតិចុងក្រោយ Laravel vs WordPress

Laravel និង WordPress ទាំង ២ គឺខុសគ្នា laravel គឺ framework ដែល WordPress គឺ Content management system.ដើម្បីប្រើ laravel វាទាមទារអោយអ្នកចេះ object-oriented programming  (OOP) ដើម្បីសរសេរ code និង develop web application ។ ទាំងពី Laravel និង WordPress គឹត្រូវបានសរសេរឡើងដោយ PHP និង popular តែចំនុចសំខាន់ដែរអ្នកត្រូវដឹង គឺ អាស្រ័យទៅលើ គោលដៅ និង គោលបំណង ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ព្រោះ software គឺប្រើប្រាស់ខុស ៗគ្នា តាម កាលះទេសះ ។

Laravel សំរាប់ អ្នកដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ Invest និងប្រប្រាស់រយះពេល យូរអង្វែង ទាំងពីគឺមាន Pros និង Cons ទាំងពី គឺសុទ្ធតែល្អនិង ទទួលការទុកចិត្ត ជឿជាក់ នៃការប្រើប្រាស់និង អត្តប្រយោជន៏ ។ ដូចនេះ ការជ្រើសរើសប្រភេទ Technologoy គឺអាស្រ័យទៅលើគោលដៅ អនាគតរបស់អ្នក ។

 

 

Like and Share this page:

Related Posts


Comments

ជួយគាំទ្រយើងនៅក្នុង Facebook

ព័ត៌មានពេញ​និយម​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

ទិញលក់ ទំនិញ ពេញ​និយម​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

Today : 2613
Yesterday : 12242
This Month : 406967
Last Month : 544600
Total Visitor : 27496789