ព័ត៌មាន

ហ្វេសប៊ុកផ្ទុកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram រាប់លាននាក់នៅក្នុង Plaintext

ហ្វេសប៊ុកកាលពីចុងខែតុលាបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនធ្វើអោយមានកំហុសដោយរក្សាទុកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ Facebook និង អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram រាប់ពាន់អ្នកផងដែរនៅក្នុង Plaintext។ហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃនេះចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាដោយបន្ថែមចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ដែលរងផលប៉ះពាល់មិនមែនរាប់ពាន់នាក់ទេប៉ុន្តែរាប់លាននាក់។

ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ Instagram រាប់លាននាក់រួមជាមួយអ្នកប្រើ Facebook រាប់លាននាក់អាចចូលមើលដោយវិស្វករហ្វេសប៊ុកដែលយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុននេះមិនរំលោភបំពានលើវាទេ។

យោងតាមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ Facebook រកឃើញ “កំណត់ហេតុបន្ថែមនៃពាក្យសម្ងាត់ Instagram” ដែលត្រូវទុកជាទម្រង់ដែលអាចអានប៉ុន្តែ ហើយបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបង្ហាញថាពាក្យសម្ងាត់ដែលរក្សាទុកមិនត្រូវ “រំលោភបំពានឬចូលដោយមិនត្រឹមត្រូវ” ដោយបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ខ្លួនឡើយ។

image

image