ព័ត៌មាន

Docker Hub ទទួលរងនូវការរំលោភបំពានលើទិន្នន័យដែលទាមទារឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

Docker Hub ដែលជា Cloud-Based ដ៏ធំបំផុតមួយបានទទួលរងនូវការរំលោភបំពានទិន្នន័យមួយបន្ទាប់ពីអ្នកវាយប្រហារដែលមិនស្គាល់ម្នាក់បានទទួលសិទ្ធិចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។បន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានគេបានរាយការណ៍ព័ត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Docker Hub ជិត ១៩០.០០០ នាក់ (ដែលមានចំនួនតិចជាង 5 ភាគរយនៃអ្នកប្រើសរុប) សម្រាប់ភាគរយតូចមួយនៃអ្នកប្រើដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជា Github នឹង Bitbucket។

Docker Hub បានចាប់ផ្តើមជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើដែលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែលប្រាប់ពួកគេអំពីឧបទ្ទវហេតុសន្តិសុខនិងសុំឱ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេសម្រាប់ Docker Hub ក៏ដូចជាគណនីអ៊ីនធឺណែតដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នា។

Docker និយាយថាក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភផ្នែកសន្តិសុខហើយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។ ក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ដំណើរការសុវត្ថិភាពជាទូទៅរបស់ខ្លួននិងពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពាននេះ។

image

image

image