ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ទើបតែធ្វើការ Patch ទៅលើ 0-Day Bug ចំនួន 6 នៅលើ Windows

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានធ្វើការអាប់ដេតទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់ខ្លួនតាមរយៈការ Patch ទៅលើចន្លោះប្រហោង 0-Day Bugs ចំនួន 6 ដែលរកឃើញនៅលើកម្មវិធី  Microsoft Windows, .NET Core and Visual Studio, Microsoft Office, Microsoft Edge (Chromium-based and EdgeHTML), SharePoint Server, Hyper-V, Visual Studio Code – Kubernetes Tools, Windows HTML Platform និង  Windows Remote Desktop ។

image

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដនៃចន្លោះប្រហោង 0-Day Bugs

  • CVE-2021-33742 (CVSS: 7.5) – Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerability

  • CVE-2021-33739 (CVSS: 8.4) – Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability

  • CVE-2021-31199 (CVSS: 5.2) – Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability

  • CVE-2021-31201 (CVSS: 5.2) – Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability

  • CVE-2021-31955 (CVSS: 5.5) – Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability

  • CVE-2021-31956 (CVSS: 7.8) – Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability

image

ដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតទៅលើសុវត្ថិភាពចុងក្រោយបំផុតនេះ អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Windows សូមចូលទៅកាន់  Start > Settings > Update & Security > Windows Update ឬចុចនៅលើ​ Check for Windows updates ៕