ព័ត៌មាន

ស្មាតហ្វូន Realme X7 Pro ទទួលបាននូវការអាប់ដេត Realme UI 2.0ដែលផ្អែកនៅលើ Android 11

ស្មាតហ្វូន Realme X7 Pro បានប្រកាសបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននេះជាមួយនឹងស្បែក Realme UI ដែលផ្អែកនៅលើ Android 10 បានទទួលនូវការអាប់ដេតទៅកាន់ Realme UI 2.0 នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 11 ។

image

នៅក្នុងការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺមានការបង្ហាញនូវ UI ជាមួយនឹង Android 11 និង Realme UI 2.0 ដែលនៅក្នុងនោះគឺវាមាន chat bubbles, notification history, one-time permissions និង 3x Dark Mode styles ។ នៅក្នុង firmware version RMX2121_11.C.03 នេះគឺចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា៕

image