ព័ត៌មាន

នេះគឺជាការតេស្តទៅលើ Apple M1 Max នៅលើកុំព្យូទ័រ MacBook Pro 16"

ខណៈពេលដែលបន្ទះឈីប M1 Apple គឹជាបន្ទះឈីបដែលលឿនបំផុតរបស់កុំព្យូទ័រ Laptop នោះ ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវបន្ទះឈីប M1 Pro និង M1 Max ។ វាមានការធ្វើតេស្តទៅលើបន្ទះឈីបនេះនៅលើកុំព្យូទ័រ MacBook Pro 16” ដែលប្រើប្រាស់នូវបន្ទះឈីប Core i9-9880H និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS 12.4 ។

image

បន្ទះឈីប M1 នេះមាន 8-core CPU ខណៈពេលដែលបន្ទះឈីប M1 Max មាន 10-core CPU ។ M1 នេះមាន 4+4 CPU ហើយ M1 Max មាន 8+2 CPU ។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញថា សម្រាប់ MacBook Pro នេះគឺលឿនបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់៕

image

image

image