ព័ត៌មាន

MIJIA Zero-Cold Water Gas Water Heater S1 ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អាងទឹក

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Xiaomi ថ្មីៗនេះទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា  MIJIA Zero Cold Water Gas Water Heater ហើយវាក៏ដាក់លក់នៅលើ  Xiaomi Mall ផងដែរ។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផលថ្មីនេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់មិនបាច់ធ្វើការរង់ចាំអោយបានទឹកក្តៅនោះទេ។ នៅក្នុងឧបករណ៍នេះផ្ទុកទឹកដល់ទៅ 18L ហើយវាបង្ហូរទឹកក្តៅតាមរយៈបំពង់បង្ហូរនៅពេលដែលអ្នកចង់ងូតទឹកក្តៅ។

image

នៅលើឧបករណ៍នេះ វាមានមុខងារនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើសីតុណ្ហភាពចំនួន 3 ។ សម្រាប់កំដៅនៃបំពង់ដែលបង្ហូរមកនេះគឺទាបបំផុត  35°C ហើយវាមាន 4 Bathing Modes ដូចជា  adult wash (43℃), comfortable wash (41℃), children wash (39℃) និង  kitchen use (36℃)។ MIJIA Zero Cold Water Gas Water Heater S1 ក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ៕

image