ព័ត៌មាន

Segway KickScooter GT2 កង់អគ្គិសនីដែលមានល្បឿនដល់ទៅ 70km/h

ក្រុមហ៊ុន Segway ថ្មីៗនេះទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវកង់អគ្គិសនី  GT2 e-scooter របស់ខ្លួនដែលមានល្បឿនដល់ទៅ 70km/h ។ Segway GT2 មានកង់ដែលមានទំហំ  11-inch ហើយវាមានម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិច (electric motors) ដែលមានកម្លាំង 3kWwhich ហើយវាមានល្បឿន 70km/h ។

 image

កង់អគ្គសនី Segway GT2 នេះអាចចាប់ផ្តើមពីល្បឿន 0 ទៅ 48km/h នៅក្នុងពេលត្រឹមតែ 5 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ Segway GT2 នេះ អាចធ្វើដំនើរបានចម្ងាយដល់ទៅ 120Km ៕

image