ព័ត៌មាន

រុស្ស៊ីអាចគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការបង់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ

ក្រុមបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) របស់ក្រសួងរតនាគារបានព្រមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះ ឱ្យតាមដានការប៉ុនប៉ងដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនដែលកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន។

image

FinCEN បន្ថែមថា រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលអាចបំប្លែងបាន convertible virtual currency (CVC) ដែលជាពាក្យដែលប្រើដោយរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិពណ៌នាអំពីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ — ការដូរប្រាក់ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតអាចនៅតែសង្កេតមើលប្រតិបត្តិការដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូបលុយគ្រីបតូដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ី បេឡារុស្ស និងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត។

ក្នុងករណីនេះ FinCEN និយាយថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុង “កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនូវសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យដែលទាក់ទងនឹងការគេចវេសពីទណ្ឌកម្មជាច្រើនដែលអាចកើតមាន។” ក្រសួងរតនាគារបន្ថែមថា “លើសពីនេះ FinCEN រំលឹកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយយុទ្ធនាការ ចែកចាយមេរោគ ransomware ទាក់ទងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី” ។ FinCEN ក៏ផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃក្រុម red flags ដែលនឹងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងរំលឹកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ (Bank Secrecy Act) ផងដែរ៕