ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Microsoft សម្រេចចិត្តក្នុងការ Block ទៅលើ Office Macros ជាទម្រង់ default

ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Microsoft បាប្រកាសបង្ហាញកាលពីដើមឆ្នាំនេះថា ខ្លួននឹងធ្វើការ Block ទៅលើ  VBA macros​សម្រាប់ការដោនឡូតទៅលើឯកសារជាទម្រង់ Default ។ លោក Redmond និយាយថា ក្រុមហ៊ុន​Microsoft នឹងបិទទៅលើ  VBA macros embedded នៅក្នុងឯកសារ Office ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភទៅលើមេរោគនៅក្នុង Access, Excel, PowerPoint, Visio និង Word ។

image

ក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងទៅកាន់ admins នៅក្នុង Microsoft 365 message center ថា “ផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិរហូទមកទល់ពេលនេះ យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹង​Current Channel (Preview) តាមរយៈការបិទទៅលើ​macro ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចែកចាយមេរោគ malware ដូចជា  Emotet, TrickBot, Qbot និង Dridex តាមរយៈការវាយប្រហារ phishing ជាមួយនឹង attachments Office ដែលមានមេរោគនោះ។”

សម្រាប់ការ Block ទៅលើ VBA macros ជាទម្រង់ Default នេះ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលចុចបើកទៅលើ File Attachment ហើយវានឹងមានសារជូនដំណឹង  “SECURITY RISK: Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted” ផងដែរនៅពេលដែលបើកទៅលើឯកសារនោះ៕