ព័ត៌មាន

Realme UI 3.0 open beta ដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូន Realme X3

ក្រុមហ៊ុន Realme ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវកម្មវិធី  Realme UI 3.0 open beta ដែលផ្អែកនៅលើ Android 13 សម្រាប់ស្មាតហ្វូន Realme X3 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០២ ជាមួយនឹង Realme UI ដែលផ្អែកនៅលើ Android 10 ។

image

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់ប្រើនូវ Android 12 និង Realme UI 3.0 នៅលើស្មាតហ្វូន X3 នោះ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ Settings > Software Update និងចុចនៅលើ Trial version > Apply Now ។ សម្រាប់ firmware របស់វាគឺដល់ទៅជំនាន់  RMX2081_11.C.13  ឬ RMX2081_11.C.14 ៕