ព័ត៌មាន

របៀបដំទ្បើងកម្មវិធី YouTube នៅលើ iOS

    បន្ទាប់ពីបានចេញនូវប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 6 ដែលជាជំនាន់ ថ្មីមួយមក មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយជំនួនមានចម្ងល់ជាខ្លាំងដោយ វាមិ នមានកម្មវិ ធី YouTube នៅលើ Home Screen ដែលខុស ពីជំនាន់ មុនមានកម្មវិ ធី YouTube ។ ដូចច្នេះលោកអ្នកអាចបើក YouTube បានតាមរយះ Browser ប៉ុន្តែនូវពេលនេះយើងសូមបង្ហាញពីរបៀបតំទ្បើងកម្មវិធី YouTube នៅលើ iOS 6។

ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅក្នុង App Store ជាមុនសិន

 បន្ទា ប់មកលោកអ្នកត្រូវចុចលើប្រអប់ Search ហើយវាយ ឈ្មោះថា “YouTube” រួច Enter

 បន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើ សកម្មវិ ធី YouTube រួ ចចុច លើប៊ូតុង Install

 នៅពេលនេះលោកអ្នកនិងឃើញ icon YouTube ដែលទើប តែបានបង្កើតមុននេះ ជាមួ យកម្មវិ ធីនេះអាចឲ្យលោកអ្នកចែករំ លែក ទៅកាន់ បណ្ដា ញសង្គមកាន់ តែងាយស្រួលជាងមុន ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហា ចំពោះការ Upload។

 ចំពោះកម្មវិធី YouTube គីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុង ប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 6 លោកអ្នកដែលប្រើ​ប្រាស់ជំនាន់ចាស់វិញមិនបាចតំទ្បើងកម្មវិធី YouTube ពីព្រោះវាមានមកជាមួយនិងប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS ម្ដង៕