ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Axiom ជីដូនមួយជាមួយ Galaxy S III mini

បើក្រឡេកទៅមើលខែមុនវិ ញើងប្រហែលជាបានចងចាំ អំពីការចេញលក់ជាផ្លូវការរបស់ Samsung Galaxy S III mini ដែលវាត្រូវបានប្រកាសនៅ FCC។ ប៉ុន្តែនាពេលនេះគឺយើង​បានឃើញបងប្អូនជីដូនមួ យរបស់វាបង្ហា ញខ្លួនមកទៀតហើយ គឺ Sam­sung Galaxy Axiom ដែលរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាមានលក្ខណៈ ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ Samsung Galaxy Axiom (SCH-R830) ត្រូវបានបំពាក់ជូនអំហំអេក្រង់ 4 inch WVGA dis­play ដែលវាដូចគ្នាទៅនឹង Samsung Galaxy S III mini។ ចំពោះ processor ដែលប្រើនៅលើ Samsung Galaxy Axiom គឺប្រភេទ dual-core 1.2GHz Qualcomm Snapdragon S4 ដែលវាខុសគ្នាជាមួយប្រភេទ dual-core 1GHz NovaThor processor នៅលើ Samsung Gal­axy S III mini។ ប៉ុន្តែទាំងពីរម៉ូដែលនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ 1GB នៃRAM និងកាមេរ៉ា 5MP ដូចគ្នា។