ទូរស័ព្ទ iPhone 5S នឹងអនុវត្តប្រើ Yep ដែលភ្ជាប់បានទាំង Dual-Flash នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

     ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ទៅលើ​ការបង្ហាញ​របស់​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ដែល​ស្តីអំពី Dual-Flash និង​ការបកស្រាយ​ជាច្រើន​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ។

     ជារួម ក្រៅពី​ក្រុមហ៊ុន Apple មិនទាន់មាន​ក្រុមហ៊ុន​ណា​បានបង្ហាញ​ពី​បាយ​ការណ៍​ដើម្បី​ធ្វើការ​បង្ហាញ​នៅ​ខែកញ្ញា នេះ​នៅឡើយ។  

     អ្នកតាមដាន​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ឈ្មោះ The Loop’s Jim Dalrymple បាន​បង្ហាញថា  ក្រុមហ៊ុន Apple និង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ដ៏​អ​ស្ចារ​នូវ​ទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មី​នា​ថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា​នេះ ។

     ប្រភព: Teachradar

ទូរស័ព្ទ iPhone 5S នឹងអនុវត្តប្រើ Yep ដែលភ្ជាប់បានទាំង Dual-Flash នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *