ព័ត៌មាន

យល់ដឹងព័ត៌មានថ្មីៗពី Google

     General Puplic និង Cring ត្រូវបាន Google ទើបតែ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី​សំរាប់​ទំព័រមុខ​របស់ Google Glass

     Google Blog បានបង្ហាញ​នូវ​ផ្ទាំង​ថ្មី​ពី Google Now ដែល​ពេញនិយម​ក្នុង​ការជួយ​លោកអ្នកក្នុងការ​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ដល់​លោកអ្នក​យ៉ាងច្រើន​អំពី​ចរាចរណ៍ អាកាសធាតុ និង​ម៉ោង​បញ្ចាំងភាពយន្ត​ជាដើម ។

     ព័ត៌មាន​ថ្មី​ក្នុងការ Post Update និង​កម្មវិធី​រុករក Show Route Overview ក៏មាន​ផងដែរដោយ​មិនចាំបាច់​ចំណាយ​រយះពេល​យូរ ។  

​​​​​​     ការបង្ហាញ​វីដេអូរ​របស់ Google ក៏​អាច​កំណត់​ថយក្រោយ កំណត់​ឲ្យ​ឈប់ កំណត់​ឲ្យ​ផ្អាក នៅពេលដែល​កំពុង​លេង​បាន ។

     ប្រភព: Teachradar