ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 149 FOR MARCH 2013

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 149 FOR MARCH 2013 FREE DOWNLOAD

– Nikon D7100

– Nokia Lumia 510 ធ្វើឲ្យកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើល

– Samsung Galaxy Grand អារម្មណ៍កាន់តែជាប់ជំពាក់

– Smart Recorder ថតសំឡេងបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

– វិធីផ្ទេរឯកសារពី Android ទៅកុំព្យូទ័រតាមរយៈ Wireless