ទូរស័ព្ទ Newkia ថ្មីបានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android

      ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia បានបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងថ្មីក្នុងពិភពលោក ហើយក៏នៅតែបន្ត ការរុករកស្រាវជ្រាវថ្មីៗទៀតដែលកាន់តែពិសេសជាងមុន ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទិញទូរស័ព្ទ Nokia ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ Nokia ខណ:ពេលដែលមានការបើកបង្ហាញថ្មី ។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia បានបើកដំណើរថ្មីដោយស្ថិតនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រង របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានបង្ហាញថា លោកអគ្គនាយក របស់ក្រុមហ៊ុន Nokia នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Thomas បានបង្ហើបថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia គួរតែបានបង្ហាញជាយូរមកហើយជាមួយនឹងការរចនាទូរស័ព្ទថ្មីពិសេសឈ្មោះថា Newkia ។

     ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *