តើនាឡិការ Galaxy Gear Smartwqatch មានលក្ខណ:ពិសេសអ្វីខ្លះ?

     ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនSumsung បានរៀបចំគំរោងបង្ហាញថ្មីពី Galaxy Gear Smartwatch ។ មានមនុស្សជាច្រើនបានចំណាពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ ទៅលើការយកទូរស័ព្ទដើម្បីមើលម៉ោង ឥឡូវនេះមានដំណោះ ស្រាយថ្មី ដែលលោកអ្នកអាចចំនេញ ពេលវេលា និងមានភាពងាយ ស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ នាឡិការ Galaxy Gear Smartwatch ។ អស់រយ:កាលកន្លងយូរមកហើយដែលមាននាឡិការប្រភេទ ផ្សេងៗភ្យាយាមបង្ហាញខ្លួន               រួចហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញ ។ ប៉ុន្តែឥឡូវជា មួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ពិសេសមិនដូចមុនបាន បង្ហាញ នូវសមត្ថភាព ជាថ្មីម្តងទៀតជាមួយនឹង ប្រាស់ នាឡិការ                                     Galaxy Gear Smartwatch ដែលមានការរចនាឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ មានភាពធន់ និងមានអនុភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ហាញ ។

     ប្រភព: firstpost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *