កម្មវិធី Facebook បានចាប់ផ្តើមសាកល្បងដំណើរការដោយខ្លួនឯង

     ការសាកល្បងកម្មវិធី Facebook បានធ្វើឡើងនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការដោយបង្ហាញវីដេអូនៅលើទំព័រប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។Tested on the Facebook app for smartphones, the advertisement will appear in video form right on the user&#039s homepage. ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Facebook នៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន បានរត់ដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន បានដោយស្វ័យប្រវត្ត ដោយមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថានឹង​អាចទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1.15 ពាន់លាននាក់ ដែលវាពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមបានច្រើន ។ រូបភាពវីដេអូ របស់វាមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពដំណើការលើទំព័រ Home Page ទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល ធ្វើការចុចលើវា​នោះវានឹងបង្ហាញប្រភេទវីដេអូស្លាយដ៏ពិសេស ។​ នៅពេលថ្មីៗសម្រាប់ការបង្ហាញ នេះគឺដូចជាការចាប់ផ្តើមធ្វើការសាកល្បង ចាក់បទចំរៀងពេញនិយម ប៉ុន្តែកម្មវិធី Facebook បានអះអាងថាខ្លួននឹងវាតទីលើទីផ្សារឲ្យបានជាមួយនឹងការបង្ហាញថ្មីនេះ ។ ជាការពិតណាស់  អ្នកប្រើប្រាស់ពុំមានទំនុកចិត្តលើការប្រើប្រាស់លើ វីដេអូនោះទេ ព្រោះវាហាក់បីដូចជា ចំណាយកន្លែងស្តុកធំ និងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពីមានការប្រើប្រាស់ ។​ ម៉្យាងវិញទៀត កម្មវិធី Facebook ក៏បានដាក់ដំណើរការទាំប្រព័ន្ធដំណើការ Android និងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការiOS ក្នុងពេលតែមួយផងដែរ ។ ប្រភព :  kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *