នាឡិការពិសេសនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែង

    នាឡិកាពិសេសនឹងបាននាំមកនូវប្រភេទជាច្រើនដូចជា  នាឡិការ  Galaxy Gear  នាឡិការQualcomm Toq នាឡិការ Nismo  ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញខុស។ សារពត៌មានTeachradar បានព្យាយាម​ជួប  សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន E Ink លោក Giovanni Manciniដែលបានបកស្រាយថា ថាតើអ្វីទៅដែលមិនពិត ហើយនាឡិការពិតនោះជាអ្វី ។លោកបានបន្ថែមថា​នាឡិការ ពិសេសមួយចំនួនដែលមានគម្រោងនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវមុខងារថ្មីខុសពីនាឡិការធម្មតា ។ ប៉ុន្តែ លោកយល់ថា នាឡិការទាំងនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុការប្រើប្រាស់ ។ ជាពិសេសវា ត្រូវការអេក្រង់ និងពន្លឺអេក្រង់ ដែលជាចំនុចសំខាន់រួមគ្នាមុនពេលធ្វើការប្រើប្រាស់វា ។ ចំណុចសំខាន់របស់វាគឺ វាបានបង្ហាញជាលក្ខណ: អេក្រង់ប្រភេទ LCD  ដែលមិនចាំបាច់ចំណាយថាមពល លើវាច្រើនពេកទេ ។

     ប្រភព:  kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *