ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Android នឹងនាំមកជាមួយការចាក់សោពាក្យសម្ងាត់ពីចម្ងាយ

     ការផ្លាស់ប្តូរ ឬកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មីសំរាប់សុវត្ថភាពរបស់កុំព្យូទ័រ​ គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អាចជួយអ្នកប្រើមានលក្ខណ:ឯកជន នៅពេល ដែលអ្នកពុំចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងពីលេខសសម្ងាត់ ។ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ឧបករណ៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រង (ADM) គឺជាសេវាកម្មផ្នែកសន្តិសុខ និងការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយស្រដៀង ទៅនឹងឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន  Google ដែលដូចទៅនឹងការស្វែងរកទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរ។ ដូចដែលមានការបង្ហាញកាលពីដើមខែសីហា ឆ្នាំចុង ក្រោយ នេះ បានផ្តល់នូវលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើ ADM ដើម្បីរកលេខសម្ងាត់របស់ទូរស័ព្ទ ដើម្បីលុបទិន្នន័យទាំងអស់ ឬការប្រើពាក្យបញ្ជាដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទដំណើរការបានដោយមាន លក្ខណ: ពិសេសប្លែកផងដែរ ។  នេះបើយោងតាម​​ព័ត៌មានថ្មីពី Gsmarena  របស់ Google នាពេលខាងមុខនេះគេនឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ ឬពាក្យសម្ងាត់ របស់ម៉ាស៊ីន (ប្រសិនបើមិនមានមុន) ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់ម៉ាស៊ីននៅពេលដែលអ្នករវល់ពុំមានពេលរៀបចំវា ។  ការដាក់លេខសម្ងាត់តាមរយៈសេវារបស់ Google ជាកំណែ ប្រែថ្មីដែលទើបនឹងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញ ។ ការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់មួយ ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគឺមិនមែនជាលក្ខណៈ ពិសេសថ្មីសម្រាប់ អ្នកប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ឬ iPad នោះទេ ។ ប៉ុន្តែការស្វែងរកលេខសម្ងាត់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone បើកដំណើរការសម្រាប់ការផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសមានសុវត្ថភាពពីឧបករណ៍  ADM ។ កន្លងមកក្រុមហ៊ុន HTC បានប្រកាសបើកផងដែរនូវសេវាកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យ ឬការទាក់ទាក់ទាញនោះទេ ។ 

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net