ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 150 FOR APRIL 2013

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 150 FOR APRIL 2013 FREE DOWNLOAD

– Sumsung Galaxy S4 រចនាតាមបែបទាន់សម័យ

– LG Optimus G Pro ជាប់ចិត្តជមួយនឹងផលិតផលស៊េរីថ្មី

– iVoice Translator ប៉ិនប្រសព្វខាងបកប្រែភាសា

– វិធីសម្រាប់ជួសជុលការបាត់បង់ Personal Hotspot

– កម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់ Window Phone ដែលគួរមាន 

 

image