ព័ត៌មាន

iOS Android បានបញ្ចូនពត៌មានផ្សេងៗ

     ជាមួយនឹងការដំណើរការដែលបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពពិសេសៗដូចជា ការបង្ហាញនូវប្រភេទ Wiget icons រូបភាព និងការបង្ហាញផ្សេងៗរបស់អេក្រង់គឺកាន់តែ មានលក្ខណ: ពិសេសពោរពេញទៅដោយគុណភាពផងដែរ ។ ទាំងអស់នេះ គឹមកពីមានដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធដំណើការថ្មី iOS 7 ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងន័យ Update ដែលមិនមែនធម្មតា ។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកអាចធ្វើកាផ្លាស់ប្តូរលើការបង្ហាញតាមចិត្ត ដោយអាចបង្ហាញកម្មវីធី Espier Launcher នៅលើផ្ទៃមុខលើអេក្រង់បានផងដែរ ។image

   នេះគឺជាជម្រើសបង្ហាញមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពេញនិយម និងចូលចិត្តប្រើប្រាស់ដោយបានដាក់ការបង្ហាញបែប Hi Dey Studio ។

image

                ហើយអ្វីដែលកាន់តែងាយស្រួល លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការទាញយកប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 មក install ក្នុងទូរស័ព្ទរួចហើយក៏ត្រលប់មកកាន់ Menu ដើមវិញជាកាស្រេច ។ ម៉្យាងទៀត ការរចនាការបង្ហាញរបស់តារាងអាកាសធាតុ និងតារាងកាលបរិច្ឆេទក៏មានការផ្លាស់ប្តូររូបរាងទៅតាម Style ផងដែរ ។ នៅមានការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការបង្ហាញ មួយចំនួនទៀតដូចខាងក្រោម :

imageimage

ប្រភព: kenh14.vn