ព័ត៌មាន

បច្ចេកវិទ្យាប្រាំយ៉ាងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានពី Steve Job

     Steve Jobគឺជាអ្នកដែលបាននាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ ដែលសមស្របទៅតាមសម័យកាលទំនើប ដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ ផងដែរ ។ ក្នុងនោះគាត់បានបង្កប់នូវអាថ៌កំបាំងប្រាំប្រភេទដែលពិតជាគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងប្រាំប្រភេទនោះមានដូចជា:  

1.របៀបឈរបង្ហាញរបស់គាត់:  មិនត្រឹមតែបាននាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេ គាត់ក៏បានបន្ថែមនូវលក្ខណ:ពិសេសដែលបង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីសំណាក់អ្នកស្តាប់ផងដែរ ។

image

2.ការស្លៀកពាក់

image

3.ប្រយោគដ៏មានខ្លឹមសារ

image

4.Email

image

5.ភាពមោះមុត: ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ពិសេសដែលគាត់បានព្យាយាមសម្រេចនូវស្នាដៃដ៏ពិសេស បើទោះបីជាវាមិនមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ក៏ដោយ ។

image

ប្រភព: kenh14.vn