ព័ត៌មាន

ការខ្វៈចន្លោះរបស់ iOS 7

    អ្នកប្រើប្រាស់បានឲ្យដឹងថា ការភ្ជាប់ Wi-Fi កំពុងតែជួបបញ្ហានៅលើ iPhone 4S ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរ ថាមានផលិតផលមួយចំនួនទៀតដែលបានជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះដែក្នុងនោះរួមមាន iPhone 5 iPad 2/3 និង iPad Mini ។ imageជាមួយនឹងការស្ទៈដំណើរការប្រើប្រាស់ Wi-Fi គឺមកពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 7 ។ អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត សូម្បីតែ iPhone 6 ថ្មីដែលទើបរចនា ក៏មានបញ្ហាដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 7 ផងដែរ ។ ដូចច្នេះ ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 7 មិនអាចប្រើប្រាស់បានមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ ដោយសារតែវាប្រាកដជាមានបញ្ហាខ្វះនូវផ្នែកណាមួយហើយ ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net