ព័ត៌មាន

ក្រុមអ្នកជំនាញ USCOM

ក្នុងនាមជាក្រុមអ្នកជំនាញ USCOM ជាមួយនឹងបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ជាមួយការជួសជុល នឹងរៀបចំដំឡើងសម្រាប់ផលិតផលរបស់ Apple ដូចជា iPad និង iPhone ជាដើម ។  ក្រុម USCOM មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងរើរ និងជួសជុលបានយ៉ាងល្អដែលម្ចាស់ផលិតផលអាចមើលការប្រត្តិបត្តិការផ្ទាល់ផងដែរ ។ imageកាន់តែពិសេស រាល់ការជួសជុលត្រូវបានឆ្លងកាន់ការត្រួតពិនិត្តពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ បន្ទាប់មកទៀតនឹងលែងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងជាមួយ iPad និង iPhone ទៀតហើយ ។image

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net