ព័ត៌មាន

ការបដិសេធមិនប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 ដោយទាមទារការ Down load ដោយស្វ័យប្រវត្ត

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook ត្រូវបានបង្អាប់ដោយបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅរដ្ឋ California ពីការមិនព្រមទទួលយកការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7សម្រាប់ iPhones និង​ iPadsដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ ។ image

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើការ iOS 7 ផ្ទាល់ពិតជាចង់ឲ្យមានការទាញយក ដោយស្វ័យប្រវត្តនៅពេលពួកគេបើកទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការ Install វានោះទេ ។

ប្រភពៈ Techradar