ព័ត៌មាន

របាយការណ៍របស់ Window Phone

 

ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាអត្រាប្រមាណជាង 8 លានគ្រឿងដែលរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia Lumia បានលក់អស់ នៅលើទីផ្សារក្នុងកំឡុង ពេលរវាងខែ កក្កដា និងខែកញ្ញា ។ នៅខណៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបបរិមាណពីឆ្នាំមុន ចំនួន Window Phone Lumia បានលក់ជាសាកល មានចំនួនត្រឹមតែ 2.9 លានដែលមានប្រមាណត្រឹមតែមួយភាគបីតែប៉ុណ្ណោះ ។ imageស្ថិតិក៏បានបង្ហាញដែរថា ចំនួនស្មាតហ្វូនដែលបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft និង Nokia Shipped នោះវាមានប្រមាណបីភាគបួនដែលពិតជាខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនម៉ាស៊ីន 600 000 គ្រឿងដែលក្រុមហ៊ុនបានលក់ចេញកាលពីឆ្នាំមុន ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net